...czytanie, gdy mu smak, rozsądek przywodzi, cieńczy grubość umysłu, cierpkość serca słodzi. (F. Zabłocki)

REGULAMIN BIBLIOTEKI

I Ogólne zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Biblioteka szkolna mieszcząca się w sali 114 jest pomieszczeniem służącym: realizacji potrzeb samokształceniowych, rozwijaniu zainteresowań uczniów, wspomaganiu zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, realizacji zadań statutowych szkoły, popularyzowaniu czytelnictwa oraz szeroko pojętej kultury.
 2. Biblioteka pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Godziny pracy biblioteki określa na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
 4. Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni, czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe, magazynu książek oraz zewnętrznej części bookcrossingowej i czytelniczej.
 5. Biblioteka posiada księgozbiór opracowany w katalogu elektronicznym z dostępem online.
 6. Biblioteka szkolna ewidencjonuje i inwentaryzuje zbiory biblioteczne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 29 października 2008 w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) z zachowaniem procedur obowiązujących w szkole.
 7. W bibliotece szkolnej obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków oraz wnoszenia pomiędzy regały podręcznych toreb, plecaków itp.
 8. Biblioteka szkolna zapewnia wolny dostęp do półek.

II  Zadania biblioteki szkolnej

Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 1. Udostępnianie czytelnikom książek i innych źródeł informacji.
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną (TIK).
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz wdrażanie i pogłębianie nawyku systematycznego czytania i uczenia się. 4. Organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 4. Wspomaganie realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły, programów wychowawczych, przedmiotowych programów nauczania oraz innych dokumentów ujętych w organizacji roku szkolnego.
 5. Planowanie w porozumieniu z użytkownikami biblioteki szkolnej zakupu nowości wydawniczych.
 6. Organizowanie imprez czytelniczych.
 7. Prenumerata czasopism.

III  Zasady udostępniania zasobów bibliotecznych

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni lub/i kąciku bookcrossingowym,
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane na stan inwentarzowy pracowni).
 1. Każdorazowo książki i czasopisma są wypożyczane na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może prolongować termin zwrotu.
 2. Przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczenia książki powoduje:
 • zawieszenie w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległych książek,
 • nałożenie kary wyznaczonej przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu Czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym.
 2. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu (dotyczy m.in. zbiorów specjalnych, książek potrzebnych innymi uczniom w związku z przygotowaniami do olimpiad przedmiotowych i konkursów)
 3. Wypożyczonych książek i innych materiałów nie można przekazywać osobom trzecim.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zwracania uwagi na ich stan przed wypożyczeniem. Ewentualne zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Na 14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.
 6. W przypadku zmiany szkoły lub oddziału czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza i zwrotu wypożyczonych pozycji.
 7. Czytelnicy i pracownicy, których stosunek pracy wygasa, zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki zwrot wypożyczonych materiałów.
 8. Udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej na okres ferii zimowych oraz wakacji odbywa się po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

IV Zasady użytkowania stanowiska komputerowego

 1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki w godzinach jej pracy.
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu użytkowników, znajdującym się przy stanowisku komputerowym.
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować co najwyżej dwie osoby.
 4. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.).
 5. Zabrania się wykorzystywania komputera do gier czy zabaw oraz przeglądania stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem, w tym statutu szkoły, a także normami obyczajowymi.
 6. Użytkownicy mogą korzystać tylko z zainstalowanego oprogramowania. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.
 7. Zabrania się korzystania z komputera w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 8. Zabrania się używania innych niż dostępne w bibliotece nośników danych.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz lub administrator sieci mają prawo do przerwania pracy użytkownika.

V   Inne

 1. Na początku roku szkolnego wybiera się  spośród przedstawicieli poszczególnych oddziałów tzw. asystentów biblioteki, których zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy oddziałów a biblioteka szkolną (m.in. w zakresie systematycznego przekazywania informacji biblioteczno- czytelniczej oraz organizacji współpracy ze środowiskiem szkolnym).
 2. Najaktywniejsi czytelnicy oraz asystenci biblioteki zostają pod koniec roku szkolnego nagrodzeni dodatkowymi pięćdziesięcioma punktami z zachowania.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021 r.